Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteen laatimispäivä  14.3.2022 
Hankkeen nimi ja kestoaika  Romako. Toiminta-aika on 1.4.2021 – 31.12.2024. 
Hankkeen kuvaus 

 

Romako-hanke tukee pääkaupunkiseudun aikuisia romaneita 2. ja 3. asteen tutkintojen suorittamisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa. Hanke tarjoaa osallistujille henkilökohtaista tukea ja vertaistukea opintopolkujen sujumiseen. 

Romako-hanke pyrkii tekemään rakenteellista muutosta, jotta työelämä olisi yhdenvertaisesti myös romanien saavutettavissa. Hankkeessa luodaan työnantajapooli, jossa työnantajat ilmoittavat kiinnostuksensa ottaa vastaan romanitaustaisia harjoittelijoita ja työntekijöitä. 

Hankkeen rekisterinpitäjä 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki                    
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava  Liisa Leppänen, 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi 
Hankkeen yhteyshenkilö 

 

Projektipäällikkö Katri Perho, 050 467 97 42, katri.perho@diak.fi 
Hankkeen osapuolet  

 

Hallinnoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto. 

 

Hanke saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

 

Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään?  Hankkeessa käsitellään hankkeen toimintoihin ja työpajoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä opiskeluun liittyviä tietoja (opiskelupaikka, -tavoitteet ja edistyminen).  

Hankkeen verkkosivuille tulee näkyviin työnantajapooliin työnantajien tiedot ja mahdolliset yhteyshenkilöt (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jotka halutaan verkkoon näkyviin).  

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste? 

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava: 

Rekisteröidyn suostumus 

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 

Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

Oikeutettu etu, mikä: 

 

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)?  Hankkeessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja 

Hankkeessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja: 

Rotu tai etninen alkuperä  

Poliittiset mielipiteet 

Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 

Ammattiliiton jäsenyys 

Geneettiset tiedot 

Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 

Terveystiedot 

Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen  

Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot 

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon: 

Tutkittava nimenomainen suostumus 

Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus 

Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi 

Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi 

Muu, mikä:  

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?  Henkilötietoja kerätään hankkeeseen seuraavista lähteistä: 

Suoraan tutkimukseen osallistuvilta 

    Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu 

    Kyselylomake, paperinen 

    Kyselylomake, sähköinen 

    Videointi tai muu tallentaminen 

    Muu tapa, mikä: sähköpostiviestit 

Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:  

Työnantajapoolia varten pyydetään tietoja verkkosivujen lomakkeen kautta (työantajien etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jotka halutaan verkkosivuille näkyviin). 

Hankkeen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.  

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle 

Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle 

 

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?  Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle: 

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?  Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.  

Hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä rahoittajan vaatimuksista riippuen 10–15 vuotta.  

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä.  

Miten henkilötiedot suojataan?  Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi 

Paperiaineistot 

Paperiaineistoa ei kerätä 

Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla: 

Sähköiset aineistot 

Kaksivaiheinen tunnistautuminen 

Käyttäjätunnus 

Salasana 

Käyttöoikeuksien rajaaminen 

Muu, mikä: 

 

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)?   Kaikki henkilötiedot hävitetään. 

Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen uutiskirjeen lähettämiseen. 

Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin. 
Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä?   Sinulla on oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta tai oikaisemisesta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/#21f90a27 

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.  

Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta. 

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa hankkeessa syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, 00531 Helsinki 

tietosuoja@om.fi 

029 566 6700 

www.tietosuoja.fi